Friday, April 29, 2011

人在江湖

若要一個人高興,做夢;
若要一家人高興,做飯;
若要一群人高興,做東;
若要一陣子高興,做股;
若要一輩子高興,做事。

人在江湖,身不由己;
人在婚姻,愛不由己;
人在公司,事不由己;
人在官場,話不由己;
人在世上,命不由己;
人生無奈,有何歸己?
享受生活,善待自己。

1 comment:

  1. 電影中經常聽到這句對白:「做兄弟嘅嘢,有今生,冇來世。」
    其實「有今生,冇來世」又點止淨係做兄弟吖,宇宙萬物甚至宗教信仰都唔保證你「有今生又有來世」啦!
    就因為你祈待的明天未必會來,你精心的計劃又未必如你所願,所以你真正擁有的其實只有今天。
    大家都係先做好今日嘅嘢吧啦!

    ReplyDelete